РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Держпідприємництва України "Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами..."

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики

та підприємництва

 

НАКАЗ

 

 

07.05.2007                          № 61

 

 

 

 

Про затвердження Порядку та умов

проведення конкурсів, переліку

документів, що необхідні для 

часткового відшкодування відсоткових

ставок за кредитами, що надаються

суб'єктам малого та середнього бізнесу

на реалізацію інвестиційних проектів

 

 

Відповідно до пункту 5 Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 634,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсів, перелік документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, що додається.

2. Департаменту розвитку підприємництва та міжнародного співробітництва (Корнійчук В. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома територіальних органів Держпідприємництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Г. М. Білоуса.

 

 

В.о. Голови

Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва                      К. О. Ващенко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

 з питань регуляторної політики та підприємництва

07.05.2007 № 61

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок та умови проведення конкурсів,

перелік документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів

 

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів малого та середнього бізнесу (далі – конкурсний відбір) для надання їм за рахунок коштів державного бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію інвестиційних проектів  (далі – часткове відшкодування).

2. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, територіальні органи Держпідприємництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи Держпідприємництва) за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями подають пропозиції до Держпідприємництва України щодо складу конкурсної комісії (далі - комісія) у кількості п'яти осіб, який затверджується наказом Голови Держпідприємництва України.

До складу комісії входять представники:

територіального органу Держпідприємництва;

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

державної податкової адміністрації та контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за згодою).

Комісію очолює голова територіального органу Держпідприємництва, а секретарем є представник територіального органу Держпідприємництва.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється територіальним органом Держпідприємництва в друкованих засобах масової інформації у 5-денний строк після затвердження складу комісії і має містити: строк проведення конкурсу; умови проведення конкурсу, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання заявок та інших документів; адресу територіального органу Держпідприємництва, за якою приймаються документи; телефон для довідок.

4. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня публікації оголошення про проведення конкурсу, а закінчує за 5 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії.

Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Комісія розглядає заявки претендентів не рідше одного разу на місяць. Дата останнього розгляду — не пізніше 15 листопада 2007 року.

 Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією після закінчення строку подання, не розглядаються.

5. Для участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого та середнього бізнесу, які отримали кредити в банках на реалізацію інвестиційних проектів, але не пізніше 10 листопада 2007 року (далі — претендент).

6. Право на одержання часткового відшкодування не мають претенденти, які:

здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій;

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану;

мають заборгованість перед бюджетом та / або Пенсійним фондом України.

Претендент несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації.

7. Претендент подає до комісії заявку у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1, а також:

бізнес-план (техніко-економічне об’рунтування) інвестиційного проекту;

нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного з банком;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;

довідку-розрахунок банку про суму відсотків за користування кредитом;

копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за 2007 рік;

копії фінансової звітності за останній звітний період за формами: № 1 «Баланс» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; № 2 «Звіт про фінансові результати» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; №  3 «Звіт про рух грошових коштів» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджених наказом Мінфіну від 31.03.99 № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованим в Мін'юсті 21.06.99 за № 391/3684 (із змінами); № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженою наказом Мінфіну від 29.11.2000 № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованим в Мін'юсті 11.12.2000 за № 904/5125 (із змінами);

довідку відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

копію статистичної звітності за останній звітний період (форма № 1 – підприємництво, затверджена наказом Держкомстату від 20.10.2006 № 489 «Про затвердження Інструкції щодо складання форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) — річна, № 1-підприємництво (квартальна), № 1-підприємництво (малі) — піврічна», зареєстрованим в Мін'юсті 06.11.2006 за № 1188/13062).

8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання часткового відшкодування (далі — книга реєстрації) згідно з додатком 2. Якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів, передбачених цим Порядком, то такі документи не реєструються та повертаються претенденту. Реєстрація або повернення документів проводиться в день їх надходження.

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою територіального органу Держпідприємництва.

Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.

9. Територіальні органи Держпідприємництва надають консультативну та методичну допомогу в роботі комісії.

10. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити їх перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Порядком, то такі документи повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим повідомленням причини повернення. 

11. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

12. Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за такими критеріями:

строк окупності інвестиційного проекту;

розмір прибутку та рентабельність виробництва;

створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;

відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам, визначеним регіональними стратегіями розвитку програм економічного та соціального розвитку регіону;

вироблення продукції на експорт;

збільшення обсягу виробництва продукції на 1 грн. залучених бюджетних коштів;

розмір перевищення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов'язкових платежів) порівняно з розміром часткового відшкодування у розрахунку на рік.

Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації інвестиційних проектів.

За інших рівних умов перевага має надаватися малим підприємствам.

13. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії.

14. У разі, якщо розмір кредиту, відсоткова ставка якого підлягає відшкодуванню, становить 500 тис. гривень і вище, рішення комісії погоджується Держпідприємництвом України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.

15. Комісія протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення, а в разі обставин, зазначених у пункті 14 цього Порядку, протягом 3 робочих днів з дня погодження рішення Держпідприємництвом України, надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу. Крім того, комісія видає довідку переможцям конкурсу за формою згідно з додатком 3, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.

16. Часткове відшкодування надається переможцю конкурсу з початку бюджетного року, якщо кредит отриманий до початку бюджетного року, і з моменту отримання кредиту, якщо кредит отриманий протягом бюджетного року.

17. Черговість надання часткового відшкодування переможцям конкурсу визначається за датою надходження документів до територіального органу Держпідприємництва відповідно до пункту 7 цього Порядку.

 

 

Директор Департаменту

розвитку підприємництва

та міжнародного співробітництва                                 В. Г. КорнійчукКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS