РУС УКР ENG


Главная Статьи Особливості створення благодійних організацій

Особливості створення благодійних організацій

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 Скачати в форматі. DOC

Хчоян Борис

директор компанії «Юрист Сервіс»

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №      382. Саме положення  цього  підзаконного  нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення для того, щоб визначити, до якого саме реєструючого органу потрібно подати установчі документи майбутньої організації. Якщо необхідно створити міжнародну чи всеукраїнську благодійну організацію, то її державну реєстрацію здійснюватиме Міністерство юстиції України. Органами державної реєстрації для місцевих благодійних організацій будуть, залежно від обраної місцевості, Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні управління юстиції, Київське чи Севастопольське міські управління юстиції. У тому разі, коли діяльність благодійної організації з місцевим статусом поширюється на територію двох і більше областей, її державна реєстрація здійснюються відповідним реєструючим органом за місцем розташування виконавчого органу благодійної організації.

Правильно обраний при реєстрації статус для благодійної організації (міжнародна, всеукраїнська чи місцева) також матиме важливе значення і в майбутньому, з точки зору податкової інспекції, яка під час перевірок фактично здійснених благодійною організацією заходів та операцій часто звертає увагу на їх відповідність положенням статуту організації щодо поширення її діяльності на певну територію. Поясню сказане на прикладі: досить важко обгрунтувати проведення благодійною організацією з місцевим статусом будь-яких заходів чи акцій у всеукраїнському масштабі, що, в свою чергу, може призвести до звинувачень у здійсненні нестатутної діяльності. Обираючи статус для благодійної організації, також зважте на той факт, що для реєстрації благодійної організації із всеукраїнським статусом треба представити до реєструючого органу документи, що підтверджують поширення діяльності на територію більшості (а саме чотирнадцяти) областей України. А для благодійної організації з міжнародним статусом потрібен додатковий документ про поширення діяльності на територію хоча б однієї з іноземних держав. Аналогічні підтверджуючі документи про поширення діяльності на територію кількох адміністративно-територіальних одиниць мають бути подані до реєструючого органу, якщо маєте на меті створити місцеву благодійну організацію, що діятиме на території двох і більше областей України.

Для державної реєстрації благодійної організації з будь-яким територіальним статусом до відповідного реєструючого органу подається заява, підписана всіма засновниками такої організації. Заява до реєструючого органу має бути складена за формою, наведеною в додатку №      1 до вищезгаданої постанови Кабінету Міністрів України. Підписи засновників благодійної організації під такою заявою (це можуть бути фізичні або юридичні особи), мають бути засвідчені нотаріально. Якщо у Вас немає змоги одночасно зібрати у нотаріуса всіх засновників, рекомендую подавати до реєструючого органу заяву про реєстрацію від кожного із засновників окремо або заяви від групи засновників по кілька осіб.

Важливо, щоб під такою заявою чи заявами про реєстрацію поставили підписи всі без вийнятку засновники благодійної організації. Слід також звернути увагу на те, що згадана заява або заяви мають бути підписані засновниками та посвідчені нотаріально в місячний термін з дня прийнятгя ними рішення про заснування благодійної організації.

Далі розглянемо окремо кожен з установчих документів благодійної організації, що подається до відповідного реєструючого органу разом із заявою засновників. Зокрема, це протокол установчих зборів (з'їзду, конференції), яким фіксуються рішення засновників про створення благодійної організації, затвердження її статуту та обрання виконавчих, розпорядчих і контролюючих органів благодійної організації. Він складається у довільній формі, однак має певні загальноприйняті вимоги. Перш за все в тексті має бути чіткий перелік засновників благодійної організації — фізичних осіб та повноважних представників юридичних осіб, а також обраних з їх числа головуючого та секретаря таких зборів (з'їзду, конференції). Рекомендую уникати досить розповсюдженої помилки при складанні протоколів, а саме: в перелік присутніх на зборах (з'їзді, конференції) повноважних представників юридичних осіб — засновників  включати  лише тих фізичних осіб, яким рішенням відповідного керівного органу або протоколом загальних зборів колективу юридичної особи-засновника було делеговано право на участь в установчих зборах (з'їзді, конференції). Щодо обрання складу виконавчих, розпорядчих і контролюючих органів благодійної організації, то, як свідчить практика, не всі майбутні члени бувають присутні на зборах (з'їзді, конференції). Тому в тексті протоколу щодо обрання відсутніх осіб варто зазначити, що це робиться за їх згодою. Щодо рішень, прийнятих на зборах (з'їзді, конференції), слід вказувати результати голосування з кожного питання, що розглядалося. Останнім пунктом протоколу рекомендую подати вирішення питання про надання повноважень фізичній або юридичній особі представляти інтереси засновників у відповідному реєструючому органі з усіх питань реєстрації благодійної організації, включаючи повноваження на одержання свідоцтва про державну реєстрацію та зареєстрованого статуту благодійної організації. Протокол установчих зборів (з'їзду, конференції) підписується обраними головуючим та секретарем, підписи яких не підлягають нотаріальному або іншому аналогічному засвідченню.

Основні відомості, що обов'язково мають бути зазначені у статуті (положенні) благодійної організації, включають:

— назва благодійної організації, відмінна від назв уже зареєстрованих благодійних організацій: відомості про місцезнаходження благодійної організації, із зазначенням повної поштової адреси: посилання на один з обраних територіальних статусів благодійної організації, про які вже йшлося вище, а також на організаційно-правову форму благодійної організації. Щодо останньої, то благодійні організації поділяються на членську благодійну організацію, благодійний фонд, благодійну установу або інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо). Окремо зазначу, що чіткого розмежування між цими формами не передбачено як положеннями Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16. 09. 1997 р. №      531/97-ВР, так і положеннями інших підзаконних нормативних актів. До основних відомостей, що наводяться в статуті (положенні) відносяться також предмет, цілі, завдання, напрями та основні форми (види) здійснення благодійної діяльності. З цього переліку лише основні напрями та форми (види) здійснення благодійної діяльності чітко визначені відповідно до положень статей 4 та і 6 вже згаданого Закону. Крім того, абзац третій підпункту 7. 11. 13. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22. 05. 1997 р. встановлює, що статутні документи, зокрема благодійних організацій, мають містити вичерпний перелік форм (видів) здійснюваної ними діяльності. Щодо предмету, цілей та завдання благодійної організації, то Закон не встановлює їх вичерпного переліку.

 Ще одним важливим документом, необхідним для реєстрації благодійної організації, є відомості про засновників організації, що складаються у довільній формі й підписуються одним із засновників або членом керівного органу управління благодійною організацією. Щодо фізичної особи-засновника благодійної організації зазначають прізвище. ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання, а також місце роботи та посаду: а щодо юридичної особи-засновника — повну назву та юридичну адресу. Юридична особа-засновник подає до реєструючого органу нотаріально посвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, а іноземна юридична особа-засновник — легалізовані в посольстві або консульстві України та перекладені українською мовою нотаріально посвідчені копії документів, що свідчать про реєстрацію такої особи в країні її місцезнаходження, а також статут (договір про створення) цієї іноземної юридичної особи.

До реєструючого органу подають також відомості про органи управління благодійною організацією. Їх складають у довільній формі — підписує їх один із засновників або член керівного органу управління благодійною організацією. Щодо посадових осіб органів управління благодійною організацією зазначають прізвища, ім'я та по батькові, роки народження, місця проживання, місця роботи та посади.

До реєструючого органу також подають відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації. Форма наведена у додатку №      2 до згаданої постанови Кабінету міністрів України. Нагадаю, що для створення всеукраїнської благодійної організації на момент реєстрації необхідно мати чотирнадцять відділень (філій) або аналогічну кількість представників у регіонах, а для міжнародної благодійної організації — відділення (філію) чи представника хоча б у одній іноземній державі. На відміну від інших відомостей, що подаються до реєструючого органу, відомості про відділення, філії та представництва благодійної організації мають бути підтверджені протоколами загальних зборів членів таких відділень (філій) або особистими заявами представників-фізичних осіб. Зрозуміло. що благодійна організація, яка щойно створюється, ще не має жодного відділення або філії в регіонах, однак для реєстрації і не потрібно мати відділення або філії, зареєстровані як юридичні особи – досить лише ініціативної групи у складі двох-трьох осіб, які поділяючи положення статуту благодійної організації, складуть та підпишуть протокол загальних зборів відділення (філії), в тексті якого візьмуть на себе зобов'язання поширювати діяльність благодійної організації у своєму регіоні, в тому числі й через зареєсгроване в установленому порядку відділення або філію благодійної організації. Підписи учасників цієї ініціативної групи з регіону не потребують нотаріального чи іншого аналогічного посвідчення. Проблему з поширенням діяльності благодійної організації на більшість регіонів України та за кордоном можна вирішити й шляхом надання спеціальних представницьких повноважень окремим фізичним особам, які постійно мешкають у регіонах. Однак слід мати на увазі, що на етапі реєстрації благодійної організації такі фізичні особи мають подати до реєструючого органу нотаріально посвідчену заяву, в якій вони погоджуються бути представником благодійної організації у своєму регіоні.

Важливу роль серед документів відіграє підтвердження юридичної адреси (місцезнаходження) організації. Його до реєструючого органу подає власник приміщення у формі гарантійного листа або договору оренди. Вибір місцезнаходження благодійної організації, відображений у її статуті, водночас означає автоматичний вибір податкової інспекції, на обліку якої знаходитиметься благодійна організація.

За наявності усіх перерахованих документів та їх правильного оформлення реєструючий орган надасть засновникам реквізити рахунку, за яким провадиться сплата за державну реєстрацію благодійної організації. Розміри такої плати встановлено та диференційовано постановою Кабінету міністрів України від 30.03. 1998 р. №      383. Для міжнародних благодійних організацій це вісім неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (на дату написання цієї статті це складає 136 грн.): для всеукраїнських благодійних організацій — десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.); а для місцевих благодійних організацій — п'ять неоподатковуваних мінімумів (85 грн.) Відтак орган державної реєстрації має два місяці для ухвали позитивного чи негативного рішення.

А державна реєстрація благодійної організації позаду, то якими мають бути наступні кроки? Пропонуємо послідовність, яка допоможе зекономити час та уникнути хай дрібних, але болючих проблем на етапі становлення організації. Зрештою, правильно зорганізований рух дасть змогу легітимно діяти у заплутаному правовому полі бла­годійництва. Пам'ятайте лишень: коли тим, про що йтиметься нижче, займатиметься не засновник чи керівник організації, а інша людина, то її повноваження слід підтвердити нотаріально посвідченим дорученням засновника (фізичної чи юридичної особи).

Насамперед слід подбати про при­своєння благодійній організації іден­тифікаційного коду в Єдиному держав­ному реєстрі підприємств та ор­ганізацій України. Для цього не­обхідно подати до відповідного стати­стичного органу (наприклад, в Києві — до Міністерства статистики) облікову картку встановленого зразка, котру статистичний орган надає під час реєстрації. Для реєстрації слід мати при собі оригінал статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, а також ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації. За присвоєння ідентифікаційного коду платять на рахунок органу статистики від 29 до 39 грн. залежно від статусу організації (місцевий, всеукраїнський або міжнародний).

Уся інформація, необхідна для за­повнення облікової картки, міститься в статуті та свідоцтві про державну реєстрацію. Треба також знати іден­тифікаційні коди засновників організації-юридичних осіб та індивіду­альні податкові коди засновників організації-фізичних осіб; їх повне най­менування чи прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження чи місце проживання та телефони. Заповнюючи картку, особливу увагу зверніть на розділ 17 цього документу «Види еко­номічної діяльності та ознака зовнішньоекономічної діяльності». Са­ме в цьому розділі має бути вказано, що основним напрямком діяльності організації є благодійництво. Доку­ментом, що підтверджує отримання благодійною організацією ідентифі­каційного коду, є довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана відповідним статорганом, та відмітка цього органу на оригіналах статуту та свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації.

Наступний крок — постановка бла­годійної організації на облік у міських чи районних органах Фонду соціаль­ного страхування. Згідно рішення правління фонду, всі новостворені підприємства та організації мають ста­ти на облік упродовж десяти днів з да­ти реєстрації. За порушення цього терміну встановлена адміністративна (попередження) та фінансова (штраф) відповідальність, яку покладають на керівників підприємств та організацій. Щоб стати на облік у органах Фонду соціального страхування, слід подати картку встановленого зразка, що містить відомості, необхідні для реєстрації. Таку картку безкоштовно надають при реєстрації, а вся не­обхідна інформація для її заповнення є в статуті благодійної організації.

Ще при собі слід мати оригінали статуту та свідоцтва про державну реєстрацію і довідку про внесення бла­годійної організації до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та ор­ганізацій України. Документом, що підтверджує реєстрацію в органі Фон­ду соціального страхування, є повідо­млення страхувальнику, в якому за­значено реєстраційний номер бла­годійної організації.

Далі треба поставити благодійну організацію на облік у міських чи рай­онних органах Пенсійного фонду. Для цього до органу реєстрації подають за­яву встановленого зразка, яку безкош­товно надають при реєстрації. Вся інформація для її заповнення теж є у статуті організації. Також подають но­таріально посвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації і довідку про внесення благодійної організації до Єдиного державного реєстру підпри­ємств та організацій України. Ці но­таріальні копії залишаються у реєструючому органі. Документом, що підтверджує реєстрацію благодійної організації в органах Пенсійного фон­ду, є повідомлення, в якому зазначено реєстраційний номер організації. Не­обхідним атрибутом, що також посвідчує реєстрацію в органах Пен­сійного фонду, є відмітка цього органу на оригіналі статуту благодійної ор­ганізації (а тому при реєстрації слід мати при собі й оригінал статуту). По завершенні реєстрації органи Пенсійного фонду надають довідку для пред'явлення в банк, корінець якої після відкриття банківського рахунку повертають до органу Пенсійного фонду, який видав довідку.

Тепер стає реальною постановка благодійної організації на облік в орга­нах державної податкової інспекції. Необхідна заява встановленого зразка (у двох примірниках), яку безкоштов­но надає податковий орган. Інфор­мація для заповнення заяви вже міститься у попередньо оформлених установчих документах організації. Ще необхідно знати ідентифікаційні коди засновників організації-юридичних осіб та індивідуальні податкові коди засновників організації-фізичних осіб, їх повне найменування чи прізви­ще, ім'я та по батькові, місцезнаход­ження чи місце проживання та телефо­ни. Крім заяви, до податкового органу подають нотаріально посвідчені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до Єдиного   державного реєстру підприємств та організацій України, а також оригінал і ксерокопію протоко­лу керівного органу управління бла­годійної організації, який прийняв рішення про створення організації та про призначення її керівника; оригінал і ксерокопію наказу керівника про при­значення бухгалтера (якщо на цей час визначена кандидатура бухгалтера); оригінал та ксерокопію договору орен­ди чи іншого аналогічного договору, який підтверджує місцезнаходження організації. Постановка на податковий облік підтверджується довідкою, вида­ною податковим органом, та його штампом на оригіналі статуту бла­годійної організації.

Після цього слід відкрити банків­ський рахунок у національній і, коли це необхідно, іноземній валюті. До банківської установи подають заяву встановленого зразка, підписану ке­рівником та бухгалтером (коли на час відкриття рахунку його вже призначено), а також картки зі зразками підписів (по дві на кожен тип рахунку, що відкривається). Підписи на картках засвідчують нотаріально. Заяву та кар­тки надає банківська установа. До банківської установи також подають нотаріально посвідчені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та ор­ганізацій України, видану Пенсійним фондом довідку для пред'явлення в банк, копію протоколу керівного орга­ну управління організації, що прийняв рішення про створення організації та про призначення її керівника, а також копію наказу керівника про призначен­ня бухгалтера (якщо бухгалтера вже призначено). Додатково подають лист від благодійної організації, адресова­ний до банківської установи, з прохан­ням тимчасово (максимальний термін до одного місяця) дозволити проведен­ня операцій на рахунку організації без печатки та за одним підписом (ос­таннє тільки для випадків, коли в ор­ганізації відсутній бухгалтер).

Як правило, більшість банків­ських установ відкривають рахунки безкоштовно. Останнім часом деякі банки почали брати плату у розмірі, еквівалентному 25-50 доларам США. Дехто може вимагати подання но­таріально посвідченої копії протоколу керівного органу управління бла­годійної організації, що прийняв рі­шення про створення організації та призначення її керівника. Об’рунтову­ють цю вимогу положеннями Інструк­ції Нацбанку «Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджет­них рахунків в установах банків» у но­вій редакції. Інструкція НБУ справді містить такі положення, але лише для громадських, а не благодійних органі­зацій. Якихось окремих вимог до бла­годійних організацій в Інструкції немає.

Не раджу відкривати одночасно два рахунки (у національній та інозем­ній валюті), бо тоді вам буде потрібно чотири банківські картки зі зразками підписів, а відтак плата за послуги но­таріуса практично подвоюється. Ці картки будуть чинними лише до мо­менту одержання благодійною ор­ганізацією печатки. Тоді їх доведеться переробляти з урахуванням наявності зразка печатки і знову сплачувати за послуги нотаріусу.

Документом, що підтверджує відкриття рахунку, є довідка банків­ської установи та її відмітка на оригіналі статуту благодійної ор­ганізації. Ще в банку дадуть лист (у двох примірниках) для податкової інспекції,-де організація стоїть на обліку. Якщо благодійна організація відразу після відкриття рахунку має намір його використовувати, варто особисто доставити примірники листа банку до податкової інспекції та по­вернути один з них до банку з відміт­кою податківців. Лише після цього банк дозволить благодійній організації використовувати відкритий рахунок.

Відвідавши податкову інспекцію, слід також подати повідомлення встано­вленого зразка (бланк можна отримати в тій самій інспекції), в якому організація повідомляє податкову інспекцію про відкриття рахунків. Не забудьте поверну­ти до органу Пенсійного фонду корінець довідки, раніше наданий ним для пред'явлення в банк, з інформацією банківської установи про номер відкри­того рахунку благодійної організації.

Тепер час оформити документи для одержання дозволу на виготовлен­ня печатки. Для цього до органів дозвільної системи подають заяву, підписану керівником благодійної ор­ганізації, за встановленою формою, зразок якої надають органи дозвільної системи; оригінал та нотаріально посвідчену копію свідоцтва про дер­жавну реєстрацію; довідку з банку про відкриття рахунку; витяг зі статуту в тій його частині,-де йдеться про права організації мати печатку, штампи, банківський рахунок та самостійний баланс (таку довідку підписує керів­ник організації); ескізи печатки (штам­пу, коли це необхідно) у двох при­мірниках; ксерокопію довідки про вне­сення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також квитанцію про сплату послуг дозвільної системи (нині це 34 гривні). Наданий органами дозвільної системи дозвіл на виготовлення печатки (штам­пу) дасть змогу отримати печатку, за­мовивши  її у  спеціалізованих підприємствах.

Наступний крок — реєстрація в рай­онних чи міських державних центрах зайнятості. Таку реєстрацію здійсню­ють майже наприкінці тому, що на заяві встановленого зразка, що її подає благодійна організація, відпо­відно до правил цієї установи, крім підпису керівника та головного бух­галтера організації, обов'язково має бути печатка організації. Крім цього, для постановки на облік у центрі зай­нятості достатньо лишень пред'явити оригінали установчих документів ор­ганізації. На підтвердження проведен­ня реєстрації центр зайнятості на­дасть повідомлення платнику збору,-де буде вказано реєстраційний номер.

Наприкінці важливо не забути по­дати до податкового інспектора тієї інспекції,-де організація стоїть на обліку, заяву встановленого зразка з проханням про реєстрацію організації як неприбуткової. Бланк заяви можна безкоштовно отримати у податковій інспекції.

Відтак завершується терни­стий шлях, подолавши який, ви мо­жете з гордістю сказати будь-ко­му, що благодійна організація створена відповідно до вимог чин­ного законодавства України й го­това до важкого плавання серед рифів та айсбергів швидкоплинно­го та подекуди загадкового націо­нального законодавства. 

Юрист Сервіс 

28.03.2010, 13510 просмотров.Контактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS