РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Держкомпідприємництва від 09.04.2010 № 88 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності

 

Наказ Держкомпідприємництва від 09.04.2010 № 88 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок»

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

НАКАЗ

 

м. Київ

 

від 09.04.2010                                                             № 88

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок

 

На виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 153-р «Деякі питання здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», з метою методологічного забезпечення єдиного підходу до розробки органами державного нагляду (контролю) переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок

НАКАЗУЮ:

1.   Затвердити Методичні рекомендації щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок.

2.   Юридичному департаменту (Гавва Л.В.) довести Методичні рекомендації щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок до органів державного нагляду (контролю).

3.   Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (Жерибор Т. В.) забезпечити розміщення Методичних рекомендацій щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва.

4.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

                      Голова                                                                                          М.Ю. Бродський


Затверджено

наказом Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок

 

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 153-р «Деякі питання здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає методичні рекомендації з метою забезпечення єдиного підходу до розроблення переліку питань та типових форм актів для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – Акти).

Переліки питань та типові форми актів розробляються відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України, які затверджують відповідні критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності.

Переліки питань та типова форма акту затверджується наказом органу державного нагляду (контролю), який є регуляторним актом та повинен пройти процедуру погодження відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зміст переліків питань та типових форм актів повинен ’рунтуватись виключно на вимогах чинного законодавства.

 

Акти складаються з таких складових частин (далі – розділи):

– титульний аркуш (розділ І);

– перелік питань, що підлягає перевірці (розділ ІІ);

– опис виявлених порушень (розділ ІІІ);

– перелік питань для суб’єкта господарювання щодо контролю за діями посадових осіб органу державного нагляду (контролю) (розділ ІV);

– пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного Акту (розділ V);

– підписи осіб, що брали участь у заході державного нагляду (контролю) (розділ VІ);

– нормативні документи, на підставі яких складено, та яким відповідають питання, передбачені Актом (розділ VІІ).

 

* Акти можна використовувати під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), але в частині тих питань, які стали підставою для здійснення таких заходів.

 

І.  Титульний аркуш

 

Титульний аркуш Акту містить загальну інформацію про контролюючий орган, суб’єкта господарювання, який підлягає перевірці, та тип здійснюваного контрольного заходу.

Зокрема, на титульному аркуші має бути відображена наступна інформація (та/або він має містити вільні поля для відображення інформації про):

– найменування центрального органу державного нагляду (контролю), його поштова адреса, номер телефону, факсу, ін. засобів зв’язку;

– найменування органу державного нагляду (контролю), яким безпосередньо видається наказ на здійснення заходу державного нагляду (контролю) (териториальний орган), його поштова адреса, номер телефону, факсу, ін. засобів зв’язку;

– назву документа, сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності, в якій він застосовується;

– найменування юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

– код ЄДРПОУ або індивідуальний податковий номер (ІПН), поштову адресу, номер телефону, факсу або інших засобів зв’язку юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або фізичної особи-підприємця;

– найменування конкретних об’єктів, які підлягають перевірці та їх адреси, телефони, факси, ін. засоби зв’язку;

– загальна інформація щодо здійснюваного та попередніх заходів державного нагляду (контролю), яка включає в себе наступні відомості: розпорядчі документи щодо здійснюваного заходу (зазначаються реквізити наказу на перевірку та направлення (посвідчення) на перевірку, обов’язковість яких встановлена Законом); тип здійснюваного заходу (плановий або позаплановий); строк здійснення заходу державного нагляду (контролю); особи, що беруть участь у здійсненні заходу (посадові особи органу державного нагляду (контролю), посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи – із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по-батькові); інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Крім зазначеної інформації, титульний аркуш Акту може містити додаткову інформацію, необхідну для органу державного нагляду (контролю).

Зразок оформлення титульного аркушу Акту наведено у додатку 1.

 

ІІ. Переліки питань, що підлягають перевірці

 

Перелік питань для перевірки (далі – Перелік) повинен формуватись виключно на підставі чинних нормативно-правових та нормативних актів (технічних, санітарних, протипожежних, будівельних тощо норм і правил), дотримання яких є обов’язковим, відповідно до чинного законодавства.

Перелік повинен містити питання, недотримання яких несе в собі реальну загрозу для життя, здоров’я людей, суспільства та/або навколишнього середовища, або може створити умови для реального настання таких наслідків.

Питання рекомендується розподіляти на: а) питання пов'язані з перевіркою документації суб'єкта господарювання; б) питання пов'язані з перевіркою безпосередньо процесу діяльності суб'єкта господарювання.

Питання повинні передбачати однозначні відповіді, які не мають подвійного трактування, не мати відсильного характеру до норм законодавства та виключати невизначеність кола вимог, що підлягає контролю. Варіантами однозначних відповідей на питання можуть бути (але не виключно): «так», «виконано», «дотримано», «відповідає», «присутнє» (позитивні відповіді); «ні», «не виконано», «не дотримано», «не відповідає», «відсутнє» (негативні відповіді).

Оскільки Акт є документом універсального характеру, то проти кожного питання, крім двох полів для позначення можливих позитивних чи негативних варіантів відповідей, додатково мають бути передбачені поля для позначення того, що 1) дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об’єкту контролю; 2) питання не перевірялося на даному (конкретно узятому) об’єкті контролю.

Одночасно питання Акту повинні містити нормативне об’рунтування питання, що підлягає контролю (посилання на реквізити норм, вимоги яких перевіряються – конкретний підпункт, пункт, статтю, розділ тощо конкретного нормативного акту.

Зразок оформлення розділу IІ Акту наведено у додатку 2.

 

ІІІ.     Детальний опис виявлених порушень

 

За результатами заходу державного нагляду (контролю) органом державного нагляду (контролю) складається детальний перелік виявлених порушень вимог чинного законодавства.

В зазначеному переліку вказується нормативний акт, вимоги якого порушені із зазначенням конкретних реквізитів норм, позначенням нормативного акта (позначення повинно відповідати розділу «Перелік нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки») та наводиться детальний опис виявленого порушення.

Зразок оформлення розділу IІІ Акту наведено у додатку 3.

 

IV. Перелік питань для суб’єкта господарювання щодо контролю за діями посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

 

Ця частина Акту має містити питання, що стосуються дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами органу державного нагляду (контролю).

Такі питання включаються до Акту з метою здійснення контролю за діями посадових осіб органу державного нагляду (контролю), а також для надання інформації керівництву органа державного нагляду (контролю) про вчинені порушення такими посадовими особами.

Всі поля цієї частини Акту заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання.

Мінімально необхідними питаннями, що повинні бути включені до цього розділу Акту, є питання про дотримання вимог Закону.

Проте, цей розділ Акту може містити додаткові питання, необхідні органу державного нагляду (контролю) для перевірки дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами органів державного нагляду (контролю).

До змісту питань у цьому розділі Акту висовуються ті самі вимоги, що і до питань, які міститиме основний перелік питань Акту.

Зразок оформлення розділу IV Акту наведено у додатку 4.

 

V.  Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акту перевірки

 

В Акті повинен бути наявний аркуш, на якому суб’єкт господарювання може викласти свої пояснення, зауваження або заперечення щодо здійсненого заходу державного нагляду (контролю). Такі пояснення, зауваження або заперечення суб’єкта господарювання є невід’ємною частиною Акту.

Зразок оформлення розділу V Акту наведено у додатку 4.

 

VI. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

 

Акт повинен складатись у двох примірниках, один з яких надається суб’єкту господарювання, а інший залишається в органі державного нагляду (контролю).

Акт підписується посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по-батькові.

Також, Акт підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, або фізичною особою-підприємцем із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по-батькові.

Акт може підписуватись третіми особами, якщо такі брали участь при здійсненні заходу державного нагляду (контролю).

Зразок оформлення розділу VI Акту наведено у додатку 5.

 

VII.    Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом

 

Цю частину Акту рекомендується складати у вигляді таблиці. До таблиці мають ввійти всі нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом.

При цьому нормативні акти доцільно згрупувати за їх статусом, вказавши окремо Кодекси та Закони, окремо постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади, окремо один від одного всі інші види нормативних документів (як то НПАОП, ДНАОП, НАПБ, СНіП, СН, СанПіН, ДСН, ДБН, ГОСТ, ДСТУ і таке ін.) та викласти у хронологічному порядку їх прийняття (від більш ранніх до більш пізніх).

Таблиця має складатися щонайменше з наступних стовбців:

– позначення нормативного акта, використане у переліку питань;

– повна назва нормативного акта;

– вид нормативного акта та назва органу (органів), яким він затверджений;

– дата та номер нормативного акта.

Зразок оформлення розділу VІI Акту наведено у додатку 6.

 

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо розробки переліків питань

для здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

затверджених Наказом Держкомпідприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

Зразок оформлення титульного аркушу Акту

 

назва центрального органу

поштова адреса, номер телефону, факсу та ін..

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва, адреса та телефони териториального органу, що здійснює перевірку)

 

Акт перевірки

___________________________________________________________________

сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності здійснюваної суб’єктом господарювання

___________________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця)

код ЄДРПОУ / ІПН ££££££££££, _______________________________________________

(адреса, телефон)

___________________________________________________________________________________.

Перевірено: ________________________________________________________________________

(найменування об’єктів юридичної особи або фізичної особи — підприємця, їх адреси, телефони)

___________________________________________________________________________________.

 

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ № ££££ від ££.££.££££ р.

Направлення на перевірку № ££££ від ££.££.££££ р.

£ планова;

£ позапланова.

 

Початок перевірки

Завершення перевірки

££

££

££££

££

££

££

££££

££

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

 

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи (назва органу контролю): _________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи: ___________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

____________________________________________________________________________________

 

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

£ не було взагалі

£ не було взагалі

£ була у період з ££.££.££££ р. по ££.££.££££ р.;

Акт перевірки від ££.££.££££ р.

£ була у період з ££.££.££££ р. по ££.££.££££ р.;

Акт перевірки від ££.££.££££ р.


Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо розробки переліків питань

для здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

затверджених Наказом Держкомпідприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

Зразок оформлення розділу IІ Акту

 

Питання, що підлягають перевірці

(як приклад, питання з безпеки та охорони праці)

№ п\п

Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне об’рунтування

Частина І. Загальні вимоги

1

Загальні питання

1.1

дозвіл на здійснення робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки одержано

 

 

 

 

ст. 21 ЗУ № 2694

1.2

працівники, що працюють в шкідливих та небезпечних умовах та на роботах пов’язаних з забрудненням тіла або несприятливими умовами праці, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами забезпечені

 

 

 

 

ст. 8 ЗУ № 2694; п. 27 НПАОП

28.0-1.02-83; п. 5.4.9, 5.5.9, 5.5.12 НПАОП

0.00-1.30-01

2

Вимоги до обладнання

2.1

на вантажопідіймальних машинах використовуються сталеві канати та стропи, які мають сертифікати

 

 

 

 

п. 4.6.1 НПАОП

0.00-1.01-07

<…>

<…>

 

 

 

 

<…>

3

Вимоги щодо безпеки

3.1

в приміщеннях, які характеризуються значною вологістю та виділенням пари, використовуються переносні світильники з напругою 12 В і менше

 

 

 

 

п. 4.17 НПАОП

28.5-1.08-72

<…>

<…>

 

 

 

 

<…>

Частина ІІ. Спеціальні вимоги

4

Вимоги безпеки до окремого об’єкту

4.1

<…>

 

 

 

 

<…>

<…>

<…>

 

 

 

 

<…>

5

Вимоги для виконання окремих робіт

5.1

<…>

 

 

 

 

<…>

<…>

<…>

 

 

 

 

<…>

 

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки

«Так»

– так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

«Ні»

– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

«НВ»

– не вимагається від підприємства/ об’єкту, що перевіряється

«НП»

– не перевірялося на даному підприємстві/ об’єкті

 

 

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

щодо розробки переліків питань

для здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

затверджених Наказом Держкомпідприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

Зразок оформлення розділу IІІ Акту

 

Порушення вимог законодавства, виявлені в ході заходу

державного нагляду (контролю)

№ п/п
НА1, вимоги якого порушено
Детальний опис виявленого порушення
реквізити норми
позначення НА2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________

1 Нормативний акт

2 Позначення НА має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Перелік нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки», тобто розділу VI Акта


 

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

щодо розробки переліків питань

для здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

затверджених Наказом Держкомпідприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

Зразок оформлення розділу IV та розділу V Акту

 

УВАГА!

 

           Ця частина Акту перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

№ п\п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне об’рунтування

1

про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

п. 4 ст. 5 ЗУ № 877

2

направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

 

 

п. 5 ст. 7, абз. третій ст. 10 ЗУ № 877

3

копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

п. 5 ст. 7, абз. третій та шостий ст. 10 ЗУ № 877

4

перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

п. 12 ст. 4 ЗУ № 877; Наказ № 18

5

під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

п. 1 ст. 6 ЗУ № 877

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення, щодо проведеного заходу та складеного Акту, що мають місце з боку підприємства

№ п/п
Опис пояснень, зауважень або заперечень
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Додаток 5

до Методичних рекомендацій

щодо розробки переліків питань

для здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

затверджених Наказом Держкомпідприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

Зразок оформлення розділу VI Акту

 

Даний Акт перевірки складено у 2-х екземплярах, один примірник акта вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

 

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу контролю:

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

Примірник цього Акту перевірки отримано:

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акту перевірки ____________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

 

Додаток 6

до Методичних рекомендацій

щодо розробки переліків питань

для здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

затверджених Наказом Держкомпідприємництва

від ___ квітня 2010 року № ____

 

Зразок оформлення розділу VІI Акту

 

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ п/п

Позначення НА1

Назва НА

Затверджено

вид НА та назва органу

дата та номер НА

А

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

ЗУ № ____

<…>

Закон України

дата № ____

1.2

ЗУ № ____

<…>

Закон України

дата № ____

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

2

Постанови Кабінету Міністрів України та Накази органів державної виконавчої влади

2.1

ПКМУ № ____

 

Постанова Кабінету Міністрів України
дата № ____

2.2

Наказ № ____

 

Наказ (орган, яким затверджено)

дата № ____

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

3

НПАОП

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

4.

СНиП, СН, ДСН

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

5

ДБН

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

6

ГОСТ, ОСТ

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

________________

1 Нормативний актКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS